GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Dobry start

Drukuj

Plakat

 

300

Drukuj

Do założenia konta PUE niezbędne jest:
- posiadanie adresu mail (poczta elektroniczna),
- podanie numeru telefonu,
- utworzenia hasła do logowania, które musi składać się co najmniej z 8 znaków. W haśle musi być zawarta duża litera, mała litera, cyfra i znak specjalny (nie może to być imię, nazwisko ani data urodzenia osoby zakładającej profil).
Do wysłania wniosku 300+  niezbędne jest :
- podanie numeru konta bankowego, na które ma być przekazane świadczenie 300+.
- dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie dobry start (nr PESEL),
- informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci.

Osoby zgłaszające się do punktu mobilnego powinny mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport – niezbędne do identyfikacji i potwierdzenia danych przez pracownika.

 

Zmiany od 9 czerwca w Karcie Dużej Rodziny

Drukuj

Od 9 czerwca br. każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki praktycznej aplikacji mObywatel.

W aplikacji mObywatel znajdzie się także link do strony https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz z informacjami o zniżkach.

Czym jest aplikacja mObywatel?
Aplikacja mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in.:
• bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane,
• realizować eRecepty bez podawania numeru PESEL,
• przechowywać potwierdzenie odbytego szczepienia przeciwko COVID-19,
• korzystać z mLegitymacji szkolnej lub studenckiej.

Jest ona dostępna dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną. Część cudzoziemców posiadających obecnie KDR i dzieci nie będzie mogła skorzystać z Karty w mObywatel. Cudzoziemcy, którzy wnioskowali o elektroniczną formę KDR, otrzymują z urzędu Kartę tradycyjną.

Wójt/burmistrz / prezydent miasta w terminie 7 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia nowelizacji (do 1 czerwca) z urzędu bezpłatnie przyznał kartę tradycyjną cudzoziemcom. Osoby, które nie będą miały dostępu do mObywatela, będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

 

Zmiana godzin pracy

Drukuj

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Osieck od dnia 13 lipca 2021 r. do odwołania na okres upałów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku będzie czynny w godzinach 7:00 - 15:00

 

Wsparcie asystenta rodziny na podstawie Ustawy ,,Za życiem"

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”:

 • kobiety w ciąży i ich rodziny,
 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych

mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny: 

 1. doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 
 2. reprezentowanie przed instytucjami i urzędami,
 3. dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
 4. pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 5. dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 6. poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 7. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 8. pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 9. nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 10. doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 11. informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 12. pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 13. pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
 14. informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej,
 15. pomoc we wnioskowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka,
 16. pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego,
 17. pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka,
 18.  oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogólny katalog możliwego wsparcia ,,Za życiem" do pobrania tutaj...

 

Dobry start 300

Drukuj

 

Podkategorie