GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

Drukuj

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny zgodnie z art. 2 ust 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W związku z powyższym, uprawnionym do otrzymania świadczenia jest ten obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terenu Ukrainy w okresie od dnia  24 lutego 2022 roku, deklaruje zamiar pozostania w Polsce i został wpisany do rejestru PESEL i posiada status cudzoziemca UKR. Świadczenie przeznaczone jest na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck w godzinach pracy tj. poniedziałek - 9:00 - 17:00 piątek od godz. 08:00 do  godz.16:00. Wniosek może złożyć osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 1. Wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł dla obywateli Ukrainy

 

 

Informacja GOPS

Drukuj

 INFORMACJA

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Osiecku dnia 2 kwietnia 2022 r. (sobota) będzie czynny w godzinach 8:00 - 16:00

zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

 

II Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza II nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

 

 

II nabór na stanowisko AOON

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza  II nabór na stanowisko Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze

Klauzula

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

 

Informacja o projekcie

Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku informuje o projekcie realizowanym w ramach Działania 8.1 ,,Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Grupą docelową projektu stanowią osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w urzędzie pracy, którym do aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy wystarczy pomoc obejmująca głównie usługi i instrumenty rynku pracy, należące do co najmniej jednej  z grupy defaworyzowanych tj.:

- osoby w wieku 50 lat i więcej,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwałe bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

- kobiety,

oraz mężczyźni w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia.

Informacje na temat aktualnych naborów prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku znajdują się na stronie urzędu www.otwocku.praca.gov.pl, a szczególnych informacji dotyczących realizacji projektu udzielają doradcy klienta w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ul.Górna 11, w godzinach od 8.15 do 14.00 lub telefonicznie  (22) 779 37 14.

 

Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ogłasza nabór na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy