GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy w Osiecku

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, ze uległa zmiana godzin pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w  Urzędu Gminy w Osiecku.

Punkt czynny w budynku Urzędu Gminy w poniedziałki w godz. 9.30 - 13.30 i w środy 12.30 - 16.30.

 

Stypendium szkolne

Drukuj

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osieck znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej lub brak możliwości uzyskiwania dochodów w wystarczającej dla utrzymania rodziny kwocie.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2016 r.


Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 514 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2016 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.


Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisem ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku tych dokumentów.


 

Informacja dot. składania wniosków na fundusz alimentacyjny i zasiłki rodzinne

Drukuj

INFORMACJA

dot. składania wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki rodzinne

wraz z dodatkami

na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2016/2017

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017. Natomiast od 1 września 2016 r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.

 

Informacja dotycząca składania wniosków na dożywianie dzieci w roku szkolnym 2016/2017

Drukuj

 

Program ,,Rodzina 500 +"

Drukuj

Od 1 kwietnia 2016 r. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Jednostką odpowiedzialną za realizację tego zadania dla mieszkańców Gminy Osieck jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku ul. Rynek 1 (wejście od ulicy Pilawskiej).

Świadczenie w wysokości 500 zł otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochody. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego - 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, włącznie do 1 lipca 2016 r. wyrównanie świadczenia nastąpi od 1 kwietnia. W przypadku złożenia wniosku od 2 lipca 2016 r. prawo do świadczeń będzie przysługiwać bez wyrównania tzn. od miesiąca złożenia wniosku.

Dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pierwszy okres, na jaki będzie przyznawane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w zakładce - ,,Rodzina 500 +" , a także w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, a także pod numerem telefonu 25 685 - 71 -77 w poniedziałki od 9.00 do 17.00, wtorek - piątek od 8.00 do 16.00.

Wszystkie wzory oświadczeń, a także wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne są do pobrania w zakładce -  pliki do pobrania - świadczenie wychowawcze.

 

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Drukuj

Od dnia stycznia 2015 r. zmianie uległ wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. Nowe wnioski wraz z pozostałymi dokumentami można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku lub w zakładce: pliki do pobrania .

Druk wniosku do pobrania tutaj...