GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

to zespół osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu konkretnej rodziny. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku m.in. przedstawiciele jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia oraz kuratorzy sądowi. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.


Cele

 1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym 
  w przezwyciężaniu ich problemów.
 2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 
  zaistnienia problemu.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach  udzielania pomocy w środowisku lokalnym.

 

Zadania

 1. Ocenę sytuacji problemowej indywidualnej osoby, rodziny, grup problemowych lub środowiska , znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu postępowania przewidzianego przepisami prawa, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny bądź środowiska .
 2. Udzielenie pomocy tj. w zależności od potrzeb poradnictwa  socjalnego, prawnego,
 3. psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów.
 4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie ii uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
 5. Udzielanie pomocy dzieciom, które doświadczają przemocy w rodzinie bądź są jej świadkami.
 6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.
 8. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych z zakresu uzależnień, bezrobocia, trudności wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki społecznej.
 9. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 10. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

- mgr Sylwia Kalinowska - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego,

- st. asp. Artur Mróz - Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

-  mgr Jakub Gładysz - Pracownik Socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku,

- mgr Hanna Barejko - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osiecku,

- mgr Małgorzata Szostak  - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Augustówce,

- mgr Monika Krawczyk - Dyrektor Publicznego Żłobka w Sobienkach,

- mgr Małgorzata Ostałowska - Tracz  - Dyrektor Publicznego Przedszkola w Sobienkach,

- Bożena Wachowska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osieck,

- lek. Jolanta Jaroń-Mikołajczuk - Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnia Rodzinna” w Osiecku,

 

Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący. Odbywają się one w zależności od potrzeb, co najmniej raz na trzy miesiące w dni powszechne, w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecku.

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Osieck na lata 2011-2016

3. Uchwała Nr III/17/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Osieck na lata 2011 – 2016

4. Uchwała Nr IV/24/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/11 z dnia 28 lutego 2011 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Osieck na lata 2011 – 2016

5. Uchwały Nr III/18/11w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Osieck

6. Uchwała Nr IV/25/11 w sprawie  zmiany Uchwały Nr III/18/11 z dnia 28 lutego 2011 roku dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Osieck