GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt 2012r.-2014r.

Projekt 2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku w latach 2012-2014 planuje realizację kolejnej edycji projektu systemowego ,,SZANSA NA SUKCES”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 
Budżet projektu w 2012r. wynosi 75 000,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwota 67 125,00 zł, wkład własny Gminy Osieck w ramach projektu wynosi 7 875,00.

Uczestnikami projektu są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej i są w wieku aktywności zawodowej. Wsparciem projektu objęto 15 osób (2012 – 5 osób, 2013 – 5 osób, 2014 – 5 osób) w tym trzy osoby niepełnosprawne. 
Przewidywane wsparcie dla Uczestników Projektu 2012 roku to: 
1. Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. 
2. Warsztaty aktywizacji zawodowej. 
3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 
4. Indywidualna lub grupowa terapia psychologiczna. 
5. Kurs zawodowy „Kurs prawo jazdy kat. B” 

Celem głównym projektu
jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną 15 Uczestników Projektu w okresie trwania projektu. 

Cele szczegółowe projektu:

1. Wzrost potencjału społeczno - zawodowego 15 uczestników projektu przyczyniający się do powrotu na rynek pracy i życia społecznego. 
2. Zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy – doskonalenie umiejętności zawodowych 15 uczestników projektu w okresie trwania projektu. 
3. Zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy i zwiększenie wiary we własne możliwości 15 uczestników projektu. 
4. Zwiększenie potencjału kadrowego GOPS i praca socjalna. 
5. Zwiększanie integracji społecznej 15 uczestników projektu z otoczeniem poprzez zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, nawiązanie nowych znajomości.