GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Pomoc społeczna

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o świadczenia z pomocy społecznej jest zobowiązana do przedłożenia stosownych dokumentów (na podstawie których, pracownik socjalny ustala jej sytuację osobistą, zawodową, zdrowotną, rodzinną i majątkową) m.in.

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 • decyzja organu rentowego przyznającej rentę lub emeryturę z ubezpieczenia społecznego lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenie o stanie zdrowia dziecka, które nie ukończyło 16 roku życia, stanowiącego podstawę uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
 • dowód otrzymania renty lub emerytury
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za ostatni kwartał
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy
 • zaświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe
 • zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników

oraz inne dokumenty wymagane przez ośrodek w zależności od sytuacji rodziny.