GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Pomoc społeczna

Kryterium dochodowe

Co to jest dochód ?

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne,
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi     -    701 zł

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi            -   528 zł