GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecku informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osieck z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. w rodzinie.

Pomoc przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych.

2. Słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

3. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych.

Pomoc przysługująca do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:

1. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

1. Uczniom klas zerowych,

2. Uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Osieck.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Uczniowie pełnoletni składają wniosek sami na siebie.

Formy pomocy materialnej:

1. Formami stypendium szkolnego są całkowite lub częściowe pokrycie udokumentowanych kosztów:

 • udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,
 • związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.

Faktury i rachunki powinny zawierać:

 1. nazwę wystawcy,
 2. datę wystawienia/sprzedaży
 3. pełną nazwę produktu podlegającego refundacji- istotne jest, aby np. obuwie, odzież, torba, plecak miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Paragony nie będą brane pod uwagę.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, takie jak:

 1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach NETTO,
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 3. zaświadczenie o otrzymaniu świadczeń dla bezrobotnych (netto),
 4. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz płatniczy lub zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa),
 5. zaświadczenie, decyzja o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych,
 6. zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie
  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. zasiłek stały, dodatek mieszkaniowy),
 7. wyroki sądowe o wysokości zasądzonych alimentów lub dokumenty potwierdzające otrzymane(przekazy pocztowe),
 8. odcinek od renty/emerytury,
 9. zaświadczenie o otrzymanych stypendiach,
 10. osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę na oświadczeniu,
 11. zaświadczenie z KRUS - u o otrzymanym zasiłku chorobowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 12. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 13. zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia ubiegającego się o stypendium  do szkoły oraz studentów.

Przyjęta kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Od dnia 1 lipca 2011 roku:

1. Dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczenie konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90 n ust. 5 a Ustawy o systemie oświaty o następującej treści: ,,„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzury, o której mowa w art. 90 n ust. 5 a Ustawy o systemie oświaty o następującej treści:,,„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.