GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

GKRPA

Drukuj

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecku

 

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy w Rodzinie

 

Adres:

Budynek Klubu Seniora, ul. Rynek 6, 08 – 445 Osieck

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecku działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

W skład komisji wchodzą:

 1. Bożena Wachowska -Przewodnicząca Komisji

 2. Małgorzata Szostak

 3. Jadwiga Niekłań

 4. Sławomir Grzegrzółka

 5. Artur Mróz

 6. Grażyna Wasążnik

 7. Piotr Żołądek

 8. Teresa Dydek

 9. Bożena Świderska

 10. Elżbieta Łubian

 

Terapeuta uzależnień: Mieczysław Moch

 

 • Przyjmuje w 2 i 4 piątek każdego miesiąca w godzinach 16:00 - 18:00.

 

Psycholog: Karolina Jakubczak

 

 • Przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 16:00  - 20:00

 • Tel. 500 178 947

 

Dyżury pełnione w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin oraz Ofiar i Sprawców Przemocy w Rodzinie pełnione są przez członków Komisji w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 16.00 -18.00.

Osoby zainteresowane pomocą, konsultacjami lub wsparciem mogą skontaktować się z jej członkami poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 500 – 178 – 947 w godzinach dyżurów Komisji w czwartki w godz. 16.00 -18.00.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ ZGŁOSZONĄ DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

rozpad pożycia rodzinnego,

demoralizacje nieletnich,

uchylają się od pracy,

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć musza temu także określone powyżej negatywne zachowania w sferze społecznej.

Podmiotami uprawnionymi do występowania do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu są: GKRPA oraz prokurator. Do występowania z wnioskiem do sądu w przedmiocie zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu uprawniona jest GKRPA właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

W celu zawiadomienia GKRPA o konieczności podjęcia działań wobec osoby nadużywającej alkohol należy wypełnić stosowny druk wniosku lub odręcznie poinformować GKRPA oznaczając wnioskodawcę i uzasadniając podjęcie działań wobec wskazanej osoby. Zgłaszając osobę, w stosunku, do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek zawierający szczegółowe dane zgłoszonej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji, itp. należy je dołączyć do wniosku. Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby pijącej. Ponadto w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek.

Wniosek należy złożyć osobiście lub listownie w siedzibie GKRPA tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecku od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania :poniedziałek : 9-17, wtorek-piątek :8-16, lub w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 16-18 podczas dyżuru komisji.

Następnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatruje wniosek i w zależności od tego, jakie informacje są w nim zawarte, może pozyskać dodatkowe informacje, fakty na temat osoby zgłoszonej: z Ośrodka Pomocy Społecznej , Policji.

Po zebraniu dokumentacji GKRPA zaprasza osobę zgłoszoną na tzw. rozmowę motywująco-interweniującą. Rozmowa taka ma na celu zmotywowanie osoby nadużywającej alkohol do podjęcia leczenia odwykowego. Zaproszenie z określonym terminem na rozmowę wysyłane jest zawsze listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane.

1.Jeżeli osoba uzależniona w trakcie rozmowy podejmie decyzję o dobrowolnym leczeniu, podpisuje zobowiązanie, iż w ciągu 2 tygodni zgłosi się do wybranej placówki celem podjęcia leczenia i w przeciągu 1 miesiąca dostarczy GKRPA pisemne poświadczenie zgłoszenia się na leczenie, a po 3 miesiącach(zazwyczaj na wezwanie Komisji)-pisemne poświadczenie kontynuowania leczenia odwykowego.

Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie (tzn. pacjent kończy terapie i utrzymuje abstynencję ) GKRPA po 2 latach umarza sprawę.

Niedopełnienie powyższych terminów lub przerwanie leczenia powoduje, iż sprawa kierowana jest do Sądu.

2.Jeżeli osoba zaproszona przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia, GKRPA kieruje taką osobę na badanie przez biegłych sądowych(lekarza psychiatrę oraz psychologa). Badanie jest bezpłatne -jego koszty pokrywa GKRPA. W przypadku, gdy z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli biegli potwierdzają u osoby zgłoszonej uzależnienie od alkoholu, to wtedy kolejny raz jest motywowana do podjęcia leczenia odwykowego i w przypadku wyrażenia woli leczenia zastosowane ma wariant dobrowolnego podjęcia leczenia przez osobę zgłoszoną.

Jeśli-mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia leczenia, zastosowanie ma procedura kierowania wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego.

Uruchomienie sadowej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego ma zastosowanie w następujących przypadkach:

mimo opinii biegłych potwierdzającej uzależnienie osoba odmawia przed GKRPA podjęcia leczenia,

osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłasza się na to badanie-komisja kieruje sprawę do sądu, nie ma bowiem możliwości zmuszenia kogokolwiek do badanie, takie uprawnienie posiada sąd

osoba nie zgłosi się na rozmowę motywującą mimo dwukrotnego wezwania

osoba zgłosi się na wezwanie GKRPA i odmawia podjęcia leczenia oraz badania przez biegłych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Do wniosku dołączona zostaje dokumentacja zebrana w toku postępowania.

Sąd może na podstawie zebranych dowodów(opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona

orzec obowiązek leczenia odwykowego w niestacjonarnym zakładzie leczniczym(tj. poradni)

orzec obowiązek leczenia w zakładzie stacjonarnym (tj. szpitalu).

Postanowienie wydane przez sąd w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego nakłada na osobę zobowiązaną prawny obowiązek poddania się leczeniu w wyznaczonym trybie oraz placówce, a ponadto zastępuje zgodę na udzielenie tej osobie świadczenia zdrowotnego. Postanowienie wydane przez sąd jest ważne dwa lata.

 

Szanowni Państwo !

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowali dla Państwa krótkie zestawienie najważniejszych informacji dotyczących kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem i zadbanie wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które na Państwu spoczywają.

 

Z poważaniem

Bożena Wachowska

                              Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecku

 

 1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie i prowadzący zezwolenie i prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinien liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli jego działalności w tym zakresie. Czynności kontrolne wykonuje organ zezwalający (wójt gminy) lub - na podstawie jego upoważnienia - członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zwanej w dalszej części ustawą. Ponadto funkcjonariusze policji mogą przeprowadzić kontrolę punktów sprzedaży, jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 43 ustawy (sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wbrew zakazom albo bez wymagającego zezwolenia). 

2. Przykładowy schemat  procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

I. Zakres przedmiotowy kontroli: Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- Zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliżej okolicy,

- Przestrzeganie określonych w ustawie  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał dokumentu powinien się znajdować w miejscu sprzedaży i/lub podawania napojów alkoholowych),

b. wnoszenie opłaty za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty),

c. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

d. sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu,

e. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

 - Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

a) nie sprzedawanie i nie podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu i nie podawania go osobom do lat 18.

c) sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są; sklepy branżowe  ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2; pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych,

d) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych,

e) przedstawienie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

II. Zakres podmiotowy kontroli:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń. W szczególności kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

- na które wpływają skargi lub interwencje,

- wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

- w których w ostatnim roku kontroli stwierdzono nieprawidłowości,

- nowopowstałe punkty sprzedaży,

- które w roku poprzednim (lub ostatnim roku kontroli) nie były kontrolowane.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 58 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ - z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 58 ust.2 ustawy prawo przedsiębiorców).

III. Osoby przeprowadzające kontrole:

 - Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w razie potrzeby w asyście funkcjonariuszy Policji.

IV. Dokumenty wymagane przez organ kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli:

(art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

-zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

- tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

faktury zakupu napojów alkoholowych.

3. Dobre praktyki wytyczne dla przedsiębiorców.

 I. Zakaz sprzedaży - art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi wskazuje, iż:

a) zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

- osobom do lat 18,

- na kredyt lub pod zastaw.

b) w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

2. Zakaz reklamy:

a) zasad a obowiązującą w polskim prawie jest ogólny zakaz reklamy alkoholu, a ściślej mówiąc - napojów alkoholowych, bo takim terminem posługuje się ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) napój alkoholowy w art. 46 ustawy definiowany jest jako produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego o stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Ma to być produkt przeznaczony do spożycia, a więc z zakresu regulacji wyłączone są chemia, produkty lecznice, czy też dezynfekcyjne.

Wykorzystanie pojęcia napoju wydaje się oczywiste, ale gwoli ścisłości warto podkreślić, że przepisy nie znają zastosowania do produktów spożywczych zawierających alkoholu, ale nie będących napojami - np. batony.

c) art. 131 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje iż:

 piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem,że:

- nie jest kierowana do małoletnich,

- nie przedstawia osób małoletnich,

- nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,

- nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznice, jest środkiem stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,

- nie zachęca do nadmiernego spożywania alkoholu,

- nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób,

- nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych  jako cechy wpływającej pozytywnie na jakoś napoju alkoholowego,

- nie wywołuje skojarzeń z: atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym luz życiowym.

 

 Wniosek w sprawie zobowiązania do przymusowego leczenia odwykowego

 

 

TERAPEUTA MIECZYSŁAW MOCH

Przyjmuje w 2 i 4 piątek miesiąca

w godzinach 16-18

 

PSYCHOLOG KAROLINA JAKUBCZAK

Przyjmuje w każdy wtorek

w godzinach 16-20

 

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU

 

500-178-947