GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Info

Drukuj

Zachęcamy do śledzenia stron:

https://mcps.com.pl/kategoria/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/

https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu

 

Kampania społeczna ,,Ekonomia społeczna nie wyklucza"

Drukuj

https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu

 

Wizyta studyjna

Drukuj

W lutym 2020 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku odbyli wizytę studyjną w okolicach Torunia.

Poniżej fotorelacja z pobytu.

 

Informacje

Drukuj

Ekonomia społeczna
Ekonomia społeczna, zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej" (KPRES)1, to „sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która przez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu”
Ekonomia społeczna jest dla ośób, które – przynajmniej początkowo – mają trudności w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy i dla których miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej są optymalnym rozwiązaniem, w szczególności: dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale, absolwentów centrów i klubów integracji społecznej, osób z niepełnosprawnością, osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osób poszukujących pracy, bez zatrudnienia, osoby poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej; osób usamodzielnianych po pieczy zastępczej; osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności; osób uzależnionych od alkoholu, od narkotyków lub innych środków odurzających; osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców.
Zgodnie z ww. dokumentem strategicznym, podmiotami ekonomii społecznej są:
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
Podmioty reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), centra integracji społecznej (CIS), kluby integracji społecznej (KIS);
przedsiębiorstwa społeczne (PS);
Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
Spółdzielnie pracy;
Spółdzielnie socjalne;
Spółki non profit;
Zakłady Pracy Chronionej;
Koła gospodyń wiejskich.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mcps.com.pl (zakładka „Ekonomia społeczna”)


Link do podmioty ekonomii społecznej w powiecie otwockim:

http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/pes_podzial_powiaty/powiat-otwocki/


1 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej, Warszawa 2019, źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Link: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Program,Rozwoju,Ekonomii,Spolecznej,do,2023,roku.,Ekonomia,solidarnosci,spolecznej,4119.html, Data dostępu: 12.02.2021 r.

 

Certyfikat Znak jakości Ekonomii Społecznej

Drukuj

Informujemy o przedłożeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu o przyznanie certyfikatu Znak jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 do dnia 30 czerwca 2021 r.