GOPS OSIECK

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktualności

Informacja o projekcie ,,Rodzinne drogowskazy"

Informujemy, że w związku z realizacją na terenie powiatu otwockiego Projektu ,,Rodzinne drogowskazy"  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś. IX Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w dniach od 01.01.2022 r. do 31.01.2022 r. odbędzie się rekrutacja rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu otwockiego. Celem Projektu jest poprawa funkcjonowania 15 rodzin zamieszkujących w powiecie otwockim poprzez zindywidualizowane działania zapobiegające procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego tych rodzin.

W ramach Projektu oferowane będzie wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, diagnozowania indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu, trening kompetencji życiowych, społecznych, rodzicielskich i wychowawczych, coaching rodzicielski, poradnictwo rodzinne. Działania profilaktyczne i terapeutyczno - edukacyjne dla dzieci/młodzieży: trening zastępowania agresji lub integracja sensoryczna, praca z deficytami. Działania społeczno - kulturalno - sportowe (wspólny wyjazd - wycieczka).

Przez cały czas trwania Projektu do dyspozycji rodzin będzie asystent rodzin i 2 psychologów zatrudnionych w PCPR.

Szkolenia będą odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10.

Zakończenie projektu nastąpi 31 grudnia 2022 roku.