GOPS OSIECK

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Aktualności

Wsparcie asystenta rodziny na podstawie Ustawy ,,Za życiem"

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”:

 • kobiety w ciąży i ich rodziny,
 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych

mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny koordynuje poradnictwo w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny: 

 1. doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 
 2. reprezentowanie przed instytucjami i urzędami,
 3. dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
 4. pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
 5. dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 6. poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
 7. poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
 8. pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
 9. nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
 10. doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
 11. informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 12. pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
 13. pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
 14. informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej,
 15. pomoc we wnioskowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka,
 16. pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego,
 17. pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka,
 18.  oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta.

Rolę i zadania asystenta rodziny reguluje ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogólny katalog możliwego wsparcia ,,Za życiem" do pobrania tutaj...